รัฐบาลจีน มอบทุนโครงการพิเศษ ป.โท-เอก

รัฐบาลจีน มอบทุนโครงการพิเศษ ป.โท-เอก

วันที่ 20 ธันวาคม 2551

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-3544730

www.EnglishThailand.com

มหาวิทยาลัย ฟูดาน ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาพิเศษรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2009 หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2009

โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นทุนการศึกษา

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน ประจำปีการศึกษา 2009

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
เป็นนักศึกษาต่างชาติ สุขภาพดี
วุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาโท

และวุฒิปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก
ต้องมีผลการเรียนที่ดี และได้รับจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ของมหาวิทยาลัยฟูดาน
ผู้สมัครจะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงของการรับทุนชนิดอื่น ๆ อยู่

เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 2 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด

ได้จากเว็บไซต์: www.fso.fudan.edu.cn
ใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฟูดาน

จำนวน 1 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซต์: www.fso.fudan.edu.cn
ใบรับรองผลการเรียนที่แปลเป็นภาษาจีน หรืออังกฤษแล้ว
เรียงความ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 คำ

และปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 1,500 คำ โดยเนื้อหาจะต้องเน้น

ในเรื่องของการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ผลการทำงานวิจัย
จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าห้องแล็ป

ค่าฝึกงาน รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ระดับปริญญาโท จำนวน 1,700 หยวนต่อเดือน

ระดับปริญญาเอก จำนวน 2,000 หยวนต่อเดือน)
ค่าเดินทาง 1,500 หยวนต่อคน
ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวนต่อคนต่อปี (1 หยวน มีค่าประมาณ 5.5 บาท)

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสมัคร ไปยังสำนักงาน

นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยฟูดาน หลังจากนั้นทางสำนักงาน

จะส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนไปยังคณะ กรรมการพิจารณามอบทุน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์เป็นรายบุคคลแล้ว

จะส่งเอกสารกลับไปที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติอีกครั้งหนึ่ง
คณะ กรรมการพิจารณาการมอบทุนของมหาวิทยาลัยฟูดาน

จะเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งให้กับสภามอบ

ทุนการศึกษาของ รัฐบาลจีน

– มหาวิทยาลัยฟูดานจะส่งใบตอบรับและใบสมัครวีซ่า (JW201)

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา
ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฟูดานทันที

เพื่อทำการลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด หากผู้ได้รับทุนไม่

ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 เมษายน 2009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Foreign Students Office, Fudan University
No.220 Handan Road, Shanghai, China 200433

โทรศัพท์: 0086-21-55664568
Fax: 0086-21-65117298
E-mail: xr_zhang@fudan.edu.cn หรือ lei_wang@fidan.edu.cn
เว็บไซต์: www.fso.fudan.edu.cn

thanks : Click!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s