ม.อาเซียน มอบ 20 ทุนแลกเปลี่ยน

ม.อาเซียน มอบ 20 ทุนแลกเปลี่ยน

วันที่ 13 ธันวาคม 2551

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-3544730

www.EnglishThailand.com

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN) เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ International College Student Exchange Programme between ASEAN

Members and the Republic of Korea 2009 หมดเขตวันที่ 15 มกราคม 2552

ASEAN University Network (AUN) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ตามมติ

ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสมาชิก

จำนวน 21 แห่ง และมีสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

(AUN Secretariat : AUNS) อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้มุ่งมั่น พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและศักยภาพของบุคลากรด้านอุดมศึกษาของภูมิภาค

ผ่านกิจกรรมหลักด้านอาเซียนศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

การทำวิจัยร่วมและการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และได้ขยายขอบเขต

กิจกรรมออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย

สมาชิกและความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน

(ASEAN dialogue partners) ได้แก่ จีน ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีและรัสเซีย

โดยโครงการให้ทุน International College Student Exchange Programme between ASEAN Members and the Republic of Korea 2009

เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง AUN กับ Daejeon University สาธารณรัฐเกาหลี

โดยมีจำนวนทุนทั้งสิ้น 20 ทุน ในสาขา ICT ได้แก่

– Computer Science

– Information & Communication

– Computer and Information Technologies หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถขอรับรายละเอียดการให้ทุน

ใบสมัครและคู่มือการเรียนได้ที่

เว็บไซต์: www.aun-sec.org

ขอให้นำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน

เลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและสำเนาส่ง

Daejeon University ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552

thanks : click!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s